Nieuwsbrief wijkraad De Blaak april 2017

De vorige nieuwsbrief is verzonden in december 2016. Sindsdien is er al weer het een en ander gebeurd. Daarom is het nu weer tijd voor een nieuwsbrief.

 

Bewonersvergadering 2017 en organisatie van de wijkraad

De jaarlijkse bewonersvergadering is gehouden in de Hofstede op woensdag 15 februari 2017. De voorzitter van de wijkraad, Ruud Zuer, is afgetreden. Na 6 jaar in het bestuur was de maximale zittingsperiode verstreken. Ook Otto Sterk heeft het bestuur verlaten. Onze nieuwe voorzitter Frans van Dommelen heeft inmiddels het stokje overgenomen. Ook zijn er 3 nieuwe bestuursleden aangesteld, die zich inmiddels inwerken. In de nieuwe samenstelling ziet het bestuur de uitdagingen weer met vertrouwen tegemoet. De in 2016 in gang gezette wijzigingen in de inrichting van de wijkraad zijn eveneens gerealiseerd en het huishoudelijk reglement is daarop aangepast.

De vergaderstukken en het verslag van de bewonersvergadering kunt u nalezen op www.wijkraaddeblaak.nl

De werkgroep Duurzame energie is m.i.v. 6 april j.l. verzelfstandigd en overgegaan in de Energie Coöperatie De Blaak. Dit was nodig omdat de doelstelling van de werkgroep in de loop van de tijd is verbreed en de doelgroep zich nu ook buiten de wijk De Blaak bevindt. De energiecoöperatie gaat zich o.a. richten op de exploitatie van het burgerwindpark Spinderwind. Wijkbewoners die zich bij de Energie Coöperatie De Blaak willen aansluiten kunnen zich aanmelden op de website www.energiedeblaak.nl

De commissie Behoud waardevol Blaakgebied met als trekker Henk Balsters is destijds opgericht toen er plannen waren voor bebouwing van Blaak-West. De commissie heeft sindsdien als een soort actiegroep onder de wijkraad gefunctioneerd en was succesvol in het behoud van het gebied. Omdat de plannen voor bebouwing van Blaak-West niet meer aan de orde zijn en de commissie er de voorkeur aan geeft om zelfstandig te functioneren, is besloten tot afsplitsing van de wijkraad.

Jeugd in De Blaak

In de buurt van de Grevelingen is inmiddels met medewerking van de gemeente een nieuw speeltuintje gerealiseerd.

Voor de verplaatsing van de JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) van het Slingepad naar het Bernissepad heeft de gemeente inmiddels de noodzakelijke vergunning aangevraagd. De wijkraad beschouwt de nieuwe locatie als de meest geschikte in de wijk en hoopt hiermee ook de oudere jeugd een goede vrije plaats te kunnen bieden.

Nieuwjaarsborrel

De Nieuwjaarsborrel is dit jaar wegens bezuinigingen gecombineerd met het Driekoningen zingen. Omdat dit niet bij iedereen in goede smaak viel, zal het bestuur zich in de loop van het jaar beraden over de vorm waarin deze activiteit in de toekomst gegoten kan worden.

Uitvoering van kap- en snoeiwerkzaamheden aan het Dongepad

Het groot onderhoud aan het groen langs het Dongepad is inmiddels uitgevoerd. Dit was nodig om de veiligheid te kunnen garanderen, tegemoet te komen aan de klachten van aanwonenden en het karakteristieke van een inlandse eikendreef te herstellen. De gemeente heeft onder direct aanwonenden bewonersbrieven verspreid en is in gesprek gegaan met bewoners. Toch hebben enkele bewoners het resultaat ervaren als een “kaalslag”. Inmiddels zijn er ook nieuwe bomen aangeplant en begint het groen weer uit te schieten, zodat er binnenkort weer sprake zal zijn van een mooi pad te midden van het groen.

Top3 2017

Het bestuur van de wijkraad heeft in het kader van het Meerjaren programma openbare ruimte (MJP) voor 2017 de volgende prioriteiten bij de gemeente aangegeven:

• Fietspad Dongepad waar nodig ontdoen van wortels en herbestraten;

• In overleg met de bewoners de Vlettevaart herinrichten en herbestraten;

• In overleg met de bewoners een oplossing realiseren voor het parkeerprobleem in de Swalm.

Over deze punten is nog geen uitsluitsel van de gemeente ontvangen.

Aanleg 150 kV verbinding langs De Blaak

Een belangengroep van bewoners heeft bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke plannen. Blootstelling aan elektromagnetische straling boven een bepaalde sterkte kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Er zijn verschillende alternatieven waarmee aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Deze alternatieven worden momenteel in detail uitgewerkt, zodat een verantwoorde keuze mogelijk wordt. De Blaakbewoners, Tennet en de gemeente Tilburg zijn de belanghebbenden. 

Viering van Koningsdag 2017 in de wijk

Na een lange periode van voorbereidingen is het dan bijna zo ver. Koningsdag zal dit jaar in De Blaak uitbundig gevierd worden, dankzij de inspanningen van de werkgroep, die speciaal daarvoor in het leven is geroepen. De locatie is het grasveld aan de Beeklaan tegenover het winkelcentrum. Er wordt o.a. gezorgd voor de speelgoedmarkt, springkussen, kinderboerderij, spelletjes, tennis clinic, tent, voorziening voor drankjes en een beeldscherm om de koninklijke familie te kunnen volgen. Kortom een feest voor iedereen. Het bestuur nodigt u daarom uit om er samen een succes van te maken en hoopt op een grote opkomst.

Activiteiten voor senioren

Op dinsdagochtenden worden bij of vanuit Hofstede De Blaak verschillende activiteiten zoals fietstochten en excursies georganiseerd. Voor het activiteitenprogramma kunt u onze website www.wijkraaddeblaak.nl raadplegen onder De Wijkraad, Activiteiten Hofstede.

Op zondag 30 juli vanaf 15.00 uur wordt er bovendien op het terras van Hofstede De Blaak een barbecue met live muziek georganiseerd. De kosten zijn € 22,50 per persoon, inclusief twee consumpties. Opgeven tot 8 mei telefonisch bij Ans van Huigevoort, tel. 463 05 30 of mail naar: Joost.van.huijgevoort@ziggo.nl

Themabijeenkomst “Gezond ouder worden”

Voor alle bewoners van De Blaak die gezond een jaartje ouder willen worden (en wie wil dat nou niet?) wordt op donderdagavond 11 mei a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in het Sportcafé De Blaak aan de Grebbe 63 een thema-avond gehouden. Diëtiste, fysiotherapeute, wijkverpleegkundige, preventiemedewerker en vriendschapsbank komen daarbij aan het woord. Toegang is gratis en u kunt zich aanmelden bij nelly@wijkraaddeblaak.nl , maar aanmelding is niet verplicht.

---

Tot slot

De wijkraad wenst u een prachtig voorjaar toe en begroet u graag bij de komende activiteiten.

 

 

Peter van der Bijl

Secretaris

---