Informatie

Uw voorzitter Frans van Dommelen van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (juni 2017)

Deze bijdrage van de wijkraad beginnen we nu eens met iets heel leuks!!!

Vrijdag 9 juni werd de opening verricht van het woongebouw de Zevenhoek, waar 16 jonge volwassen mensen met een beperking hun leefplezier gaan vinden. Niet de wethouder, directeur TBV of bestuur stonden centraal, maar de bewoners zelf. Karin Bruers liet alle bewoners zich zelf presenteren op een passende manier. Voor iedereen was duidelijk zichtbaar dat ze daar samen erg veel lol aan beleefden. Het enthousiasme straalde er van af. Als bestuur van de Wijkraad waren we zeer blij en vereerd, dat we daar bij aanwezig mochten zijn. De open dag op zondag 11 juni trok ook nog eens vele honderden belangstellenden naar de Thornerbeek, waarbij alle aanwezigen dit weekend met een goed gevoel hebben afgesloten.

Later op de vrijdag 9 juni was de aftrap gepland van de campagne “Nog prettiger wonen in de Blaak”. Aan de slag met je huis. Dit initiatief van het gemeentebestuur, om onze wijk als pilotwijk te gebruiken, vindt zijn oorsprong in de door de wijkraad gehouden enquête in 2015. De onderwerpen veiligheid, energie, milieu, maar vooral veilig wonen, langer thuis wonen en zeker gezond wonen, zijn de actuele thema’s. Wethouder de Vries hield een mooi openingsbetoog, nadat de voorzitter van de wijkraad, als gastheer, de presentatie had geopend. Ruim 50 belangstellenden waren hierbij aanwezig, maar als de communicatie door de organisatie iets vroeger was begonnen, waren er zeker meer geïnteresseerden geweest. Het onderwerp gaat namelijk iedereen aan en is zeer actueel. Voor verdere projectinformatie kunt u terecht bij Hans Jager van de Energiecoöperatie De Blaak. info@energiedeblaak.nl of tel. 0624810874.

In de vorige uitgave hebben we een eerste melding gemaakt van een ander project van het gemeentebestuur, “De Wijk aan Zet”.  De gemeente heeft hierbij de doelstelling om de netwerken in de wijk te versterken. Er wordt dan ook echt wijk- of buurtgericht gewerkt en de focus ligt bij de Sociale Basis. Vertrekpunt is dat de initiatieven vanuit de wijk moeten plaatsvinden door de inwoners in plaats van door de gemeente of door andere professionals. Via diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor alle wijk- en dorpsraadbesturen in Tilburg hebben we kennis kunnen nemen van de visie en de bedoelingen. Het is echter een zodanig complex onderwerp, dat nadere studie en overleg gewenst bleek. Zeer recent is het besluit genomen om de beleidsnotitie (visie) los te koppelen van een plan van aanpak. Op deze manier zal er praktischer gewerkt kunnen worden. Het wordt nu de taak om alle mogelijke participanten die in het op te starten wijknetwerk willen en kunnen participeren te mobiliseren en een geleidelijke start te maken. We gaan de inwoners en dienstverleners in onze wijk verbinden, teneinde de sociale basis te vergroten en de leefbaarheid te optimaliseren. Ofschoon de wijkraad slechts één van de deelnemers is, willen we als bestuur bij de opstart wel een initiërende rol vervullen. We komen hier zeker nog op terug.

U zult binnenkort ook gaan merken dat de nieuwe ideeën van nieuwe bestuursleden hun resultaat laten zien. We denken dan aan andere, maar vooral moderne en uitgebreide communicatiemiddelen, nieuwe evenementen of activiteiten. We houden jullie nog even nieuwsgierig, want alles moet goed worden voorbereid. Tot de volgende.

Namens het bestuur van Wijkraad De Blaak
Frans van Dommelen,
Voorzitter


 

Uw voorzitter Frans van Dommelen van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (mei 2017)

Het nut en de noodzaak, ofwel waar is het allemaal voor nodig, is inmiddels een belangrijk item geworden op de gemeentelijke agenda van het College van B&W en Gemeenteraad. In deze overlegstructuren wordt hard gewerkt en diep nagedacht over de rol en betekenis van de Wijk- en Dorpsraden van Tilburg.
Met het rapport “alle 13 goed”, en de discussienota “de Wijk aan zet”, tracht het gemeentebestuur haar vertaling van burgerparticipatie uit te voeren. De achterliggende gedachte is, dat er niet meer van bovenaf gedacht wordt wat goed is voor de stad, maar dat de burgers zelf met initiatieven komen. We moeten het dus zelf gaan doen en krijgen daarbij de volledige steun van het gemeentelijk apparaat, zowel facilitair als financieel. Met deze opdracht zullen we als bestuur van de Wijkraad zeer voortvarend aan de slag gaan, maar het spreekt voor zich dat we daarbij ook de hulp en inbreng van alle Blaakbewoners goed kunnen gebruiken.
Nu is het natuurlijk niet zo, dat er in de Blaak helemaal niets gebeurt, integendeel zelfs. Er zijn diverse thema’s met en voor de ouderen, zoals onlangs de bijeenkomst over gezond ouder worden etc. Voor de kinderen is de Koningsdag weer optimaal ingevuld. De organisatie had voor een groot aantal activiteiten gezorgd en er was een groot aanbod van gebruikte spulletjes, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Weer een groot succes met een grote opkomst.
Het bestuur van de wijkraad is op de laatst gehouden bewonersvergadering versterkt met een drietal jonge enthousiaste wijkbewoners, die hun kinderen hier nog op de basisscholen hebben. Youri Vos, Marc Evers en John Bertens maken sinds kort deel uit van het bestuur en hebben al aangegeven dat hun aanwezigheid zal leiden tot vele vernieuwingen. We mogen dan denken aan andere en betere communicatie met de wijkbewoners, organiseren van nieuwe activiteiten en vooral het vizier op de toekomst. Deze beloftes, getoetst aan de doelstellingen van de gemeente, geven ons het vertrouwen dat we als wijk in de toekomst sterker zullen worden. De leefbaarheid, sociale en maatschappelijke kwaliteiten zullen nog verder worden verbeterd, ofschoon we hierover al niet te veel mogen mopperen. Maar stilstand is achteruitgang en dat zal bij ons in De Blaak niet gebeuren.
De omgevingsmanager die namens de gemeente onze contactpersoon was, Mevrouw Tineke de Hoop, heeft ons inmiddels verlaten. Ze heeft ervoor gekozen haar werkzame leven anders te gaan invullen. Tijdens de bewonersvergadering hebben we op een gepaste wijze afscheid van haar genomen. Zij was voor ons een grote steun in het soms ambtelijk moeilijke werkveld. Een “neen” was in principe voor haar ondenkbaar en zij wist steeds de juiste weg te vinden om ons te ondersteunen. Met haar opvolger hebben we inmiddels al kennis gemaakt. Het is de heer Remmert Slagter. Een ervaren kracht in dit werkgebied, waarvan wij al hebben ondervonden, dat ook hij voor ons een waardevol contactpersoon zal zijn.
Vanaf deze plaats wil ik ook graag een nieuwe groep bewoners van harte welkom heten in onze wijk. Het betreft de bewoners van de Zevenhoek aan de Thornerbeek. 16 Jonge bewoners met een verstandelijke handicap zullen, na een geslaagd ouderinitiatief, hun woongenot gaan hebben in onze wijk. Ik hoop dat ze zich snel thuis zullen voelen in De Blaak en dat we ze zullen ontmoeten op een van onze vele activiteiten. Zondag 11 juni houden ze zelf een open huis, waarbij alle wijkbewoners van harte welkom zijn. Maak gebruik van deze uitnodiging en laat dit een verrijking zijn voor onze wijk.
Het bestuur blijft steeds alert op de veiligheid in de wijk en heeft daartoe regelmatig contact met de politie. Het is fijn om te weten dat naast Niels Kleijn en Joost Hulsenboom een derde wijkagent is toegevoegd, nl. Tim van de Staak. Ook hem heten we van harte welkom en hopen dat ook hij bij gaat dragen aan het fijne gevoel om Blaakbewoner te zijn.
Een volgende uitgave zullen we als bestuur verder ingaan op de vernieuwingen en ontwikkelingen, want we zitten niet stil.

Namens het bestuur van Wijkraad De Blaak
Frans van Dommelen,
Voorzitter


 

Uw voorzitter Frans van Dommelen van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (mrt 2017)

Op 15 februari 2017 heeft de vergadering van bewoners toestemming gegeven aan het bestuur van de Wijkraad om mij als uw voorzitter te benoemen.
Na een jaar in het bestuur stage te hebben gelopen en gezeten als vicevoorzitter, ga ik nu de uitdaging aan om mijn voorganger, Ruud Zuer, op te volgen en zijn goede voorbeeld te volgen.
Voor degenen die mij nog niet goed kennen: Mieke en ik wonen al weer sinds april 2015 in de Blaak. In de beginperiode, vanaf 1980 tot 1999 hebben we ook al met onze drie kinderen in de Blaak gewoond. Na een aantal jaren van “vreemd gaan”, toch weer terug op de oude roots. Twee van onze drie kinderen wonen ook met hun gezin in de Blaak en vier kleinkinderen gaan op school bij de Borne.
Mijn werkzame leven, gestart in 1965 in de bouw- en installatiewereld, kreeg vervolg in de tak betaald voetbal en casino’s. Steeds als onderdeel van directie/management, dus vooral sturend op organisaties. Daarnaast voorzitter van Tilburg Trappers en gemeenteraadslid.
Deze periode is een tijdje afgelopen, ik ben nu 72 jaar, en de tijd voor sociaal- maatschappelijke en bestuurlijke functies wordt nu ruimschoots ingevuld.
Voorzitter van Operaclub Nederland, actief lid van twee mannenkoren en raadscommissielid Leefbaar voor Lokaal Tilburg. En natuurlijk, samen met Mieke, mijn echtgenote, trouw oppas oma en opa voor de kleinkinderen, hetgeen veel vreugde brengt, maar ook tijd vergt.
Daar komt nu de voorzittersrol van de Wijkraad bij, die ik als een hele verantwoordelijke taak zie. Een wijk, met bijna 7000 inwoners, van jong tot oud, kent vele aandachtspunten.
Het is teveel om dat allemaal te benoemen, maar de centrale gedachte is, dat wij de zorg op ons nemen voor een gezond, veilig een aangenaam leef- en woonklimaat in de Blaak. En dat voor alle bewoners. Ik ben erg gelukkig met een bekwaam en enthousiast bestuursteam, onlangs aangevuld met een drietal jongere kerels, die met nieuwe ideeën, die zeker zullen passen in de toekomstvisie, bij zullen dragen aan het realiseren van de doelstellingen. Daarnaast kunnen we rekenen op een aantal gemotiveerde werkgroepen en bestuurs- ondersteuners, die ieder binnen hun eigen aandachtsgebied enorm veel en goed werk verrichten. Het is mij een hele eer om dit team te coördineren en te verbinden.

Zowel op de website en in de nieuwsbrieven van de wijkraad de Blaak, als in het Wijkblad en de Facebook-pagina de Blaak kunt u regelmatig kennis nemen van alle activiteiten en zaken die u aangaan. Neem hiervan kennis en ik spoor u aan, voor zover dat in uw vermogen ligt, om deel te nemen aan de wijkactiviteiten, zodat we met z’n allen werken aan een fraaie woonomgeving en veel woongenot.

Graag wil ik nu al de volgende activiteiten onder uw aandacht brengen.
Het feestelijke evenement op Koningsdag, 27 april. Een festijn voor groot, maar vooral voor klein, op het evenementenveld aan de Beeklaan. Een keur aan activiteiten, door een zeer actieve werkgroep georganiseerd, zal iedereen positief verrassen. Volg de gedetailleerde informatie binnenkort.
In de Borne vindt op 22 maart s’-avonds weer een bijeenkomst plaats van het Energiecafé. Onderwerp zal zijn “Slim meten, slim besparen”. Alleszins de moeite waard om deze avond te bezoeken.
In het Sportcafé de Blaak aan de Grebbe vindt op donderdagavond 11 mei een thema-avond plaats met als onderwerp “Gezond ouder worden”. Deze avond, die samen met diëtiste, wijkverpleegkundige, fysiotherapeute en preventiemedewerkster wordt georganiseerd, biedt belangrijke informatie over gezonde voeding, het belang van bewegen, de rol van de wijkverpleegkundige, het belang van welzijn en geestelijk welbevinden en de vriendschapsbank. Zeer de moeite waard om deze avond met uw bezoek te vereren.

We gaan elkaar ongetwijfeld binnenkort ergens ontmoeten.

Frans van Dommelen
Voorzitter


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (jan 2017)

Het bestuur van de Wijkraad wenst u in dit eerste woord van 2017 “een gelukkig, sfeervol, liefdevol maar bovenal een gezond 2017”.
Wat een heerlijke start van 2017, het traditionele Driekoningen zingen op vrijdag 6 januari, onder de bezielende leiding van Hanny de Kort, ondersteund door een geweldig team. Wat is het toch leuk om voor deze kinderen iets te mogen doen en het feit dat ze ons zo laten genieten. Er hebben ongeveer 60 kinderen (meest in groepjes) deelgenomen en daar zijn uiteraard winnaars uit ontstaan, maar dat leest u elders op deze website. Ook kunt u de foto’s bewonderen op deze website. Naast de kinderen hebben ongeveer 70 ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes en andere belangstellenden deze bijeenkomst bezocht. Een geweldig resultaat en ik ben ook heel blij voor de kinderen die dat allemaal mee mogen maken.
Als bestuur zijn we ons weer aan het voorbereiden voor de “bewonersvergadering” op 15 februari 2017. We gaan u informeren over de activiteiten in de wijk op Koningsdag op 27 april. Ook zal een medewerker van de gemeente Tilburg u wat vertellen over de beveiligingsapps.
De initiatieven van de werkgroep Duurzame energie De Blaak komen aan bod alsmede de activiteiten ten aanzien van zorg en welzijn en de veiligheid in onze wijk. Als u onze nieuwsbrief heeft gelezen dan bent u al op de hoogte van de verandering in de organisatie en van het Huishoudelijk Reglement, maar u kunt dat ook nog nalezen op deze website. De agenda van onze bewonersvergadering evenals de overige vergaderstukken treft u op de welkomstpagina van de website aan. Op de dag zelf zijn er afdrukken in de zaal beschikbaar, ook van de diverse verslagen.
Zoals in de agenda is opgenomen zullen 2 bestuursleden de Wijkraad gaan verlaten, waarna de Wijkraad nog maar uit 5 leden bestaat en dat is het minimum. Gelukkig is vorig jaar na een oproep een jonge bewoner toegetreden en heeft ook een potentiële voorzitter zich gemeld. Nu is uitbreiding van het bestuur weer noodzakelijk en de inzet van één of meer dames zou ook zeer welkom zijn. We zoeken enthousiaste wijkbewoners die een bijdrage willen leveren aan de Wijkraad.
Het bestuur wil de activiteiten van de wijkraad vaker uitdragen d.m.v. de nieuwsbrief, de website en de Facebook community De Blaak maar ook in de weekbladen. Daarvoor is ondersteuning nodig van een persoon die dat graag doet of het nu reeds beroepsmatig uitvoert. Door goed samen te werken willen we de tijd die van het bestuur gevraagd wordt zoveel mogelijk beperken en door mee te doen helpt u ons. Over de vacante functies leest u meer in een afzonderlijk document elders op de website. Ik doe een dringend beroep op bewoners om zich aan te melden voor een vrijblijvend gesprek met één van onze bestuursleden. Neem contact op met uw voorzitter Ruud Zuer op telefoonnummer 013-5901101, of stuur een e-mail aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl en dan zullen we een afspraak maken.
Voor mij als uw huidige voorzitter is dit de laatste keer dat ik u vanuit deze functie mag toespreken.
Na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten is mijn termijn verstreken en moet ik plaats maken voor een opvolger en die is gelukkig al bekend, namelijk Frans van Dommelen.
Een hartelijke groet en graag ontmoet ik u op woensdag 15 FEBRUARI, AANVANG 20.00 UUR VOOR DE BEWONERSVERGADERING IN DE HOFSTEDE.


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (dec 2016)

Het zal u direct zijn opgevallen dat het december nummer van uw Wijkblad aan de achterzijde niet is voorzien van de Kerst- en Nieuwjaarswens en de belangrijke data van de Wijkraad. Uw Wijkraad moet bezuinigen en wil de gelden die beschikbaar zijn voor 2017 voor een deel benutten voor onze jeugd.
In het afgelopen jaar 2016 hebben we geen Koningsdag kunnen organiseren en dat willen we in 2017 goed maken door een grote bijeenkomst op Koningsdag 27 april 2017. Daar is al een werkgroep voor in het leven geroepen die druk bezig is met de organisatie. Maar om dat goed te kunnen doen is er, naast de inzet van vele vrijwilligers, ook geld nodig. Uiteraard zijn hiervoor ook sponsors welkom maar als we er iets goeds van willen maken voor u als wijkbewoner en onze kinderen dan moeten we investeren.
Als Wijkraad hebben we dan ook het besluit genomen om de Nieuwjaarsreceptie te laten vervallen, enerzijds om de kosten te drukken maar ook omdat degenen die we meestal treffen op deze bijeenkomst elkaar al elders hebben ontmoet. Zeker in de eerste weken van januari en ook nog op de zondag zijn er al veel bijeenkomsten.
U leest het zeker elders in dit blad maar het feest Driekoningen zingen op vrijdag 6 januari 2017 gaat groots door in de Hofstede, en dat bij onze mooie Kerststal. Het bestuur van de Wijkraad nodigt u allen, maar ook de oma´s, opa´s, tantes en ooms, van harte uit voor dit prachtige evenement om te genieten van de vrolijke kinderen die komen acteren. Dat is dan tevens de ideale gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen voor het jaar 2017. Als voorzitter geniet ik al bij voorbaat van de blije gezichten als ze de prijs hebben gewonnen, maar ik geniet ook van de vriendelijkheid waarmee de vrijwilligers dit evenement tot een succes maken. Dus kom met uw kinderen en geniet met mij.
Nu ik het toch over de jeugd heb dan kijk ik met plezier terug op de bijeenkomst in de OBS De Blaak over het Puberbrein. Ook als opa heb ik wat opgestoken over het omgaan met mijn toekomstige puber kleinkinderen (het zal niet zo lang meer duren want de eerste puber staat voor de deur). Maar elders in het blad vindt u ook het verslag van de bijeenkomst. Hierbij wil ik de OBS De Blaak, de gemeente en de GGD en alle hulptroepen danken voor de vrijwillige medewerking.
De werkgroep Duurzame Energie De Blaak is zo langzaamaan bekend door de energiecafé’s en heeft er ook onlangs weer een georganiseerd. Daarbij was het belangrijkste item uw centrale verwarmingsketel. Er is gekeken naar de toekomst, want het kan op een gegeven moment gebeuren dat er geen gas meer beschikbaar is. Alternatieven zijn besproken en informatie daarover is verstrekt. De werkgroep heeft tevens de taak op zich genomen om u te helpen met energiebesparing, waarvoor veel mogelijkheden bestaan. Maar u kunt ook via de gemeente een beroep doen op een energieadviseur en dat kost u slechts € 15,00. Ga daarvoor naar de website www.tilburg.nl/energieadvies en maak een afspraak met de adviseur. In onze wijk is Hans Jager de adviseur die u op weg kan helpen.
Als Wijkraad moeten we op korte termijn verantwoording afleggen aan onze wijkbewoners over het gevoerde beleid en ons gaan richten op het jaar 2017. Daarom willen wij u allen uitnodigen voor de Bewonersvergadering op woensdag 15 februari 2017 met als starttijd 20.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in Hofstede De Blaak en zal starten met informatie over de viering van Koningsdag 2017 in de wijk. In 2017 is Koningsdag een heel bijzondere voor Tilburg omdat in onze stad het landelijke feest gevierd zal worden. In De Blaak willen we daar zeker ook op inspelen. Als u meer wilt weten over het hoe en wat, kom dan naar de bijeenkomst.
Het jaar 2016 zit er bijna op, een jaar waarin veel gebeurd is en nog gaande is, met veel onzekerheden maar ook met duidelijkheid. We weten nog niet waar dit alles toe zal leiden en waarin we in 2017 terecht komen. Het jaar 2017 is weer belangrijk voor onze landelijke politiek. We mogen op 15 maart 2017 weer onze stem gaan uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. De laatste (vervroegde) verkiezing was op 12 september 2012.
Kerst- en Nieuwjaarswens 2016-2017
Een snel vervlogen jaar met veel leuke momenten, maar ook met veel verdriet onder de wereldbevolking.
Laten we het nieuwe jaar positief instappen, met veel vertrouwen en hoop op liefde en geluk voor u, voor ons en voor iedereen.
Laten we hopen op een veilig verblijf in ons land en onze mooie wijk De Blaak.
Wijkraad “De Blaak” wenst u 365 dagen gevuld met warmte en licht, een nieuw jaar vol geluk.

Ruud Zuer
Voorzitter Wijkraad De Blaak


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (sep 2016)

Het is toch een heerlijk gevoel dat je met een gerust hart met vakantie kan gaan en dat de overige bestuursleden de taken geruisloos overnemen.
Dan kan je na de vakantie in alle rust het Wijkblad doorlezen en kijken wat er zoal te vertellen was vanuit De Blaak.
Natuurlijk valt de reactie op van de heer Alphons Bracké, eens ook ambtenaar, die meent een mening te mogen hebben over het optreden van bewoners maar ook van uw Wijkraad. Maar nu naar de actuele activiteiten. Gelukkig zijn er bij de Wijkraad een aantal aanvragen binnen gekomen voor een financiële ondersteuning bij een straatfeest. Ik lees in de aanvragen dat men het weer tijd vindt om met elkaar de band te verstevigen en ook de nieuwe bewoners in een straat te gaan ontmoeten. Naast de bekende barbecues met een drankje zijn er gelukkig veel alternatieven, in de vorm van omgeving wandelingen en dergelijke georganiseerd. We zijn blij dat we als Wijkraad nog wat reserves hadden om de aanvragen te kunnen honoreren, echter wel met een verlaagde bijdrage per gebruiker. U leest in ieder geval in het Wijkblad de resultaten van deze bewonersactiviteiten. Om de nieuwe bewoners bij de buurt te betrekken is een goede stap, mede daar de verkoop van de huizen is toegenomen.
Naar de toekomst gericht vallen de activiteiten van de werkgroep Duurzame Energie De Blaak op, maar ook die vanuit de zorgkant.
Toch wil ik eerst even met u terug kijken op de geweldige week van het Kinder Vakantie Werk. Ze hadden prachtig weer en hebben daardoor al hun activiteiten ook kunnen uitvoeren. Ik respecteer al die begeleiders, enkele zonder enige ervaring (het was hun eerste keer) die met ondersteuning van hun collega’s het voor de kinderen tot een feestweek hebben gemaakt. Dat er een ervaren leiding is, wordt bewezen doordat er dit jaar weer 2 personen al 25 jaar actief zijn bij de KVW, dat zijn dit jaar Loet Smits en Jeroen Elias. Zij zijn binnen het team op speciale wijze geëerd en hebben een speciaal shirt ontvangen; vanuit de Wijkraad hebben we beide heren een bierpul met inscriptie geschonken en daarbij het benodigde vocht. De KVW heeft nu 5 personen die 25 jaar of meer aan deze activiteit meedoen. Het is best opvallend dat we in deze week ook geconfronteerd zijn met verkeersopstoppingen, iets wat we normaal niet meemaken maar nu wel als zo’n enorme groep kids met hun begeleiders naar de bossen trekken. Ik dank het bestuur van de KVW en alle teamleden voor hun mateloze inzet en geduld om deze week tot een geweldig feest te maken voor onze kinderen en kleinkinderen. DANK, DANK, DANK!
Ik ben zo vrij om te spreken over de “zorgkant” en bedoel daarmee de activiteiten voor zorg/WMO/ouderennetwerk. Als we het over zorg hebben dan is dit een heel breed aspect waarbij zowel de jeugd, als alle andere bewoners betrokken kunnen worden. Is er eerder een bijeenkomst geweest met als onderwerp “langer thuis wonen met de juiste zorg”, voor 3 november staat een bijeenkomst op het programma “puberbrein” en wat daarin omgaat. Een bijeenkomst voor ouders, opvoeders en iedereen die met jongeren te maken heeft. Een gratis bijeenkomst georganiseerd door de Wijkraad in samenwerking met de 2 basisscholen in onze wijk, maar ook met de GGD, de Gemeente en Helder Theater. We hopen met deze bijeenkomst ook de groep bewoners van 20 tot 60 jaar uit onze wijk te betrekken bij de activiteiten van de Wijkraad. Elders in dit wijkblad leest u er meer over, maar noteer in ieder geval 3 november 2016 van 19.45 tot 22.00 uur in uw agenda.
Dan onze werkgroep ”Duurzame energie De Blaak”, die zoals altijd zeer actief is en u betrekt bij de mogelijkheden om energie te besparen, maar ook om uw energieverbruik te optimaliseren. De werkgroep heeft weer een Energiecafé bijeenkomst gepland en wel op woensdag 19 oktober in de school de Borne. Een bijeenkomst die u niet mag missen en daarom attendeer ik u op de tekst elders in dit wijkblad.
Op 20 oktober is ons jaarlijks overleg met de Wijkwethouder, de medewerkers van de Gemeente, de Politie en alle ondersteuners van de Wijkraad, waarin we afspraken maken voor de toekomst. We hopen tijdens deze vergadering nader geïnformeerd te worden over het door ons gevraagde extra onderhoud aan de bomen van het Dongepad. Ook zal er extra aandacht besteed worden aan overlast door onze opgeschoten jeugd.
Ik hoop u weer wat te hebben bijgepraat over uw Wijkraad en wens u een mooie overgang van de zomer naar de winter.


 

Uw vicevoorzitter Frans van Dommelen van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (juni 2016)

Als trouwe bezoeker van onze website, bent u natuurlijk altijd als eerste nieuwsgierig en geïnteresseerd naar het woord van de voorzitter, Ruud Zuer, maar dan heeft u in deze maand pech. Ruud is namelijk met vakantie en heeft mij gevraagd , als vicevoorzitter, zijn taak voor deze keer over te nemen. Ik neem deze opdracht graag aan en hoop in deze bijdrage een goede vervanger te zijn van Ruud en in zijn idee en opvatting u te informeren over de actuele zaken in De Blaak.
Laat ik beginnen met me eerst even voor te stellen. Mijn naam is Frans van Dommelen. Ik ben getrouwd met Mieke en we hebben drie kinderen, Maud, Bart en Ellen. Verder nog vijf kleinkinderen, waarvan er vier op de basisschool de Borne zitten. We wonen in de Beeklaan, recht tegenover de school, dus het laat zich raden waar de kleinkinderen regelmatig binnenvallen. Dit doet me denken aan onze eerste periode in De Blaak (we woonden van 1979 t/m 1999 in de Linge), toen onze kinderen op de Borne zaten. Andere tijden, maar wel dezelfde beleving en plezier in deze wijk. Vanwege mijn werk zijn we in 1999 enkele jaren in Enschede gaan wonen. Daarna nog wat jaren in Baarle-Hertog en binnenstad Tilburg. Vanaf mei 2015 wonen we weer in De Blaak en dat doet ons goed. Dit was ook de reden dat ik “ja” hebt gezegd, toen Ruud Zuer me vroeg om in het bestuur van de wijkraad te komen. Tijdens de bewonersvergadering van 24 februari 2016 is dat door de aanwezige bewoners bekrachtigd en in de daarna volgende bestuursvergadering heb ik de functie/taak van vicevoorzitter gekregen. Een mooie uitdaging om mijn motivatie als wijkbewoner inhoud te geven.
Tot zover mijn introductie, nu de actuele zaken.
Over het onderwerp Koningsdag is door Ruud in de vorige uitgave al heel veel uitgelegd. Toch merken wij, dat dit een belangrijk gespreksonderwerp is geweest bij vele mensen. U kunt er van uitgaan, dat dit voor 2017 op een adequate wijze wordt ingevuld. Een enthousiaste buurtbewoonster en Frans Kuijpers (ook een nieuw bestuurslid) hebben al het initiatief genomen en ondervinden hierbij veel steun. Heeft u ook ideeën of wilt u meewerken aan het slagen van dit leuke evenement, dan kunt u zich bij hem aanmelden via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl
Met de gemeente zijn wij in gesprek over overhangend groen van bewonerstuinen, dat overlast geeft op trottoirs of andere openbare ruimte. De gemeente voelt zich hiervoor niet verantwoordelijk, dus…..hierbij wil het bestuur van de wijkraad u vriendelijk verzoeken, uw eigen situatie eens te bekijken. Zorgt uw groen ook voor overlast of kunt u uw buren motiveren tot beter onderhoud?? Tracht samen tot een verbetering te komen.
Vanuit de beleidsvisie die het bestuur eerder heeft gepresenteerd tijdens de bewonersvergadering willen wij de communicatie met de bewoners in de wijk verbeteren. De ouderen en de jongere jeugd bereiken wij met de regelmatige activiteiten, maar we missen het contact met de tieners en de middengroep tot +/- 60 jaar. Hierin willen wij verbetering aanbrengen en daarbij is ieders hulp van harte welkom. Binnenkort zullen we met een enquête naar buiten treden en er wordt een nieuwe Facebook-groep ontwikkeld, waarmee wij trachten onze doelstellingen te bereiken.
Met de programmamanager Openbare Ruimte van de gemeente hebben we gesproken over de kwaliteit van het wegennet, trottoirs etc. De wijkregisseur zal het onderhoud van het openbaar groen op het Dongepad controleren en indien nodig bijsturen. De parkeerproblemen bij Sarto worden onderkend en opgenomen in het meerjarenprogramma 2017/2020. Groot onderhoud van diverse straten gaat naar het meerjarenprogramma 2021/2024, maar de worteldruk in de Stroomlaan wordt als klein onderhoud gezien en eerder afgehandeld.
De jaarlijkse BBQ willen we op een andere manier organiseren. Dit jaar wordt er geen BBQ georganiseerd, tenzij er een eigen initiatief komt. Voor 2017 staat het op de agenda, maar dan uitgebreider en aangekleder!!!!!
In het najaar zal er, in samenwerking met beide basisscholen, een informatieavond met het thema “Puberbrein” georganiseerd worden. Nadere informatie hierover volgt in het volgende wijkblad.
Als afsluiter nog een structureel probleem van financiële aard. De bijdrage van de gemeente vanuit het bewonersbudget (voorheen “verrijk je wijk”), is enkele jaren geleden verlaagd naar 1 Euro per inwoner. Daar kun je dus niet veel mee doen. Wij gaan op zoek naar andere wegen om inkomsten te generen en ieders hulp is daarbij welkom.
Hierdoor moet het mogelijk blijven de kwaliteit van leven en genieten in De Blaak te handhaven. Het welzijn van onze wijkbewoners staat centraal.
Ik wens u allen, mede namens alle bestuursleden, een prettige vakantie.
Frans van Dommelen, vicevoorzitter Wijkraad De Blaak


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (mei 2016)

Het was voor de wijkraad even goed slikken toen bleek dat het kinderfeest op Koningsdag niet kon worden geregeld. Maar daar later meer over.
In het woord van de voorzitter, zoals in het wijkblad van april 2016 geschreven, ben ik nogal kort van stof geweest als het gaat over de activiteiten van het Kinder Vakantie Werk (KVW) voor de Koningsdag feesten in onze wijk De Blaak. We moeten het KVW eigenlijk enorm bedanken voor de vele jaren dat ze Koninginnedag en later Koningsdag hebben georganiseerd. Ik denk dat zij dat 20 jaar of meer in De Blaak hebben geregeld. De KVW heeft al die jaren het vele werk meestal uit eigen gelederen bemenst en georganiseerd. Daarvoor is alleen een geldelijke ondersteuning vanuit de wijkraad verstrekt. Het ondersteunen door personen vanuit De Blaak was dan ook niet nodig.
Al die jaren hebben ze voor de Blaakbewoners met hun kinderen en kleinkinderen altijd een prachtige dag georganiseerd waarbij het hapje en drankje niet ontbraken.
Daarom via deze weg excuses aan het KVW voor mijn boute uitspraak in ons vorige wijkblad.
Nu ik dit zo schrijf en nog eens doorlees denk ik dat er Blaakbewoners zijn die zullen zeggen, “maar ik heb ook meegedaan”. Sorry als ik u vergeten ben.
Toch is er wat fout gegaan in de communicatie tussen het KVW en de voorzitter van de wijkraad.
Wat er exact fout is gegaan? Laten we het houden op een communicatiestoring. (Zwak excuus van welke partij dan ook).
Maar hierdoor konden we pas laat starten met een nieuwe organisatie, die gelukkig snel is opgepakt.
Enkele kinderen hebben bedroefd gereageerd nadat ze gelezen hebben dat er geen Koningsdag georganiseerd zou worden. Want waar moesten ze nu heen met hun spulletjes die ze graag te koop wilden aanbieden. Gelukkig waren er ook ouders die hulp aanboden om samen met de wijkraad een rommelmarkt te organiseren. Het idee was om op het schoolplein van De Blaak een rommelmarkt te organiseren en voor het hapje en het drankje gebruik te maken van het Sportcafé.
Het nieuwe team wilde zich aan de regels houden, dus snel naar de Gemeente om een melding te doen voor de rommelmarkt. Dit bleek in Tilburg inderdaad noodzakelijk, maar die moest minimaal 6 weken van te voren aangevraagd zijn en daar was niet meer aan te voldoen.
Derhalve geen goedkeuring en dus ook geen rommelmarkt (Vrijmarkt) en Koningsdagfeest.
Mij als persoon zat dit niet helemaal lekker en ik ben even gaan Googelen en kwam al snel tot de conclusie dat dit soort vrijmarkten op Koningsdag in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, etc. niet onderhevig is aan een vergunning en/of melding.
Het woord VRIJMARKT zegt het al, maar niet in Tilburg. Het doet pijn om als vrijwilligers met de beste bedoelingen, te worden geblokkeerd in deze gemeente door ambtenaren die niet bereid zijn om mee te denken aan een oplossing. Ongetwijfeld voelt nu een ambtenaar zich aangesproken, maar daar heb ik geen excuses voor. Gelukkig waren er ook ambtenaren die positief wilden meedenken, echter niet mochten beslissen over de benodigde meldingen. Er wordt door de Gemeente vaak gevraagd om als burger mee te denken, dus ook vanuit de wijkraad doen we ons best om daarin een steentje bij te dragen.
Maar we gaan nu al werken aan het Koningsdagfeest voor 2017, een feest met vergunning en/of melding (wat gaat dat kosten) waar we als Blaakbewoners weer met z’n allen van kunnen genieten.
Binnen het bestuur heeft Frans Kuijpers het initiatief genomen en heeft daarbij al de eerste steun vanuit u als ouders. Maar er is meer hulp nodig en daarom doe ik hierbij een beroep op de ouders om zich aan te melden voor het mee organiseren. Geef uw naam op via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl .
U merkt dat dit onderwerp ons als wijkraad wel geraakt heeft, maar we hebben meer gedaan.
Zo hebben we als wijkraad op 14 april overleg gevoerd met de gemeente, de politie, de jongerenwerkers, onze wijkambassadeurs en wijkadviseur.
Tijdens dit overleg zijn de volgende onderwerpen behandeld:
– zaken ten aanzien van veiligheid, inbraken en auto inbraken;
– overlast door jongeren en de begeleiding van deze jongeren;
– de parkeerproblematiek in de weekeinden bij het Sarto terrein;
– renovatie van het sportcafé en het plaatsen van zonnepanelen op de sporthal;
– de beleidsvisie van de wijkraad is behandeld;
– het tracé van de 150kV kabel onder het Bels lijntje is uitgebreid behandeld;
– het bosonderhoud is besproken ten aanzien van de resultaten;
– de activiteiten van de werkgroep Duurzame energie, daarover leest u in dit wijkblad meer.
U leest we zitten als wijkraad niet stil en hopen dat we voor u als bewoner van onze mooie wijk ons voldoende inzetten. Heeft u wensen geef ze dan door aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl.
Ik wens u mooie zomerse maanden toe en geniet van het leven.


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (mrt 2016)

Beste bewoners van onze mooie wijk De Blaak.
We hebben er weer een bestuurlijk jaar opzitten met een mooi aantal activiteiten in de wijk.
De bewonersvergadering van woensdag 24 februari 2016 was goed bezet, er waren gelukkig meer bewoners dan de jaren ervoor. Mogelijke reden zijn de toelichtingen die vóór de vergadering zijn gegeven over “Stadsbos013” door Paul van Hoesel en over het onderhoud van ons bosgebied dat tegen De Blaak ligt door Tom van Duuren en Ralf van Humbeeck van Boomrooierij Weijtmans. Een uitleg die de nodige discussie met bewoners heeft opgeleverd vanwege eerdere rigoureuze aanpassingen in de bossen die jaren geleden zijn gedaan. De professionele uitleg door Tom en de toelichting met foto’s hebben veel verduidelijkt.
Voor de geïnteresseerde bewoners was er op woensdag 2 maart vanaf 8.00 uur gelegenheid om met Tom en Ralf mee te lopen bij het bepalen van de begroeiing die in het bosgebied dient te worden aangepast.
Er waren die ochtend in de stromende regen 3 wijkbewoners aanwezig en zij hebben vernomen waarom bepaalde bomen gerooid dienen te worden, een uitleg die duidelijk is geformuleerd met de benodigde toelichting. Blijft nog over dat struiken en andere lage begroeiing niet aangepakt wordt.
Er is zelfs een stuk bos waar op onnatuurlijke wijze bomen zijn geplant en waardoor er alleen dunne stammetjes staan en de bomen zich niet kunnen ontwikkelen, waarop Tom aangaf dat dit een mooi project is voor de bewoners. Iets om over na te denken.
Maar nu even terug naar de bewonersvergadering, waarvan het verslag al op de website www.wijkraaddeblaak.nl is na te lezen. Naast het overzicht van alle activiteiten in 2015 is er al gekeken naar 2016. De begroting over 2016 geeft duidelijk aan waarvoor gelden beschikbaar zijn.
Echter de wijkraad is door de kascontrolecommissie geattendeerd op de verliezen die per jaar worden geleden. Verliezen die steeds zijn begroot omdat er een reservepost is. Echter het afnemen van dit potje gaat zo snel dat er op tijd moet worden ingegrepen. Daarom heeft de commissie geadviseerd om nog kritischer te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor initiëring door de wijkraad en voor een wijkgerichte subsidie. Vragen zoals komt de subsidie volledig ten goede aan de wijkbewoners en zijn dit geen zakelijke bijeenkomsten dienen te worden beantwoord. Verder dient er extra aandacht te worden besteed aan borging van de door de wijkraad gebruikte middelen zoals websites, software en boekhoudpakket. Zinnige opmerkingen die we zeker dit jaar zullen oppakken. We danken daarom de 2 commissieleden voor hun werk en positieve inzet.
Maar ook de penningmeester heeft er binnen het bestuur al op gewezen dat het nodig is om de broekriem aan te trekken en wel omdat hij niet in zijn functie te boek wil staan als degene die het geld van de wijkraad te snel heeft laten verdampen, dus daar wordt nu hard aan gewerkt.
Tijdens de bewonersvergadering hebben we afscheid genomen van de secretaris Jan Willem Wijsman en zijn de heren Frans van Dommelen en Frans Kuijpers toegetreden tot het bestuur. Bestuurslid Peter van der Bijl zal de functie van secretaris gaan vervullen. Ik dank vanaf deze plaats nogmaals Jan Willem voor zijn inzet en wens de beide heren Frans een goede tijd toe in de wijkraad.
Op donderdag 3 maart was er een zeer leerzame bijeenkomst over “Langer thuis wonen met de juiste zorg”. Een zinvolle bijeenkomst die door circa 60 bewoners is bijgewoond en waarover u elders in het blad meer kunt lezen. Wat we wel moeten concluderen is dat het Sportcafé nou niet de meest gunstige plek is om met zoveel mensen een dergelijke bijeenkomst te houden. Het keukentafel gesprek was voor mensen vanuit achter in de zaal niet zichtbaar en de geluidsinstallatie liet veel te wensen over. De geluidsinstallatie van de wijkraad is beperkt en sterk verouderd, maar we hebben geen geld om een nieuwe te kopen, dus mogelijk dat de gemeente in het Sportcafé kan investeren. Ik zal het tijdens ons overleg in april met de gemeente ter sprake brengen.
Ik ben in februari met een vervelende zaak geconfronteerd. Het bestuur van het Kinder Vakantie Werk heeft besloten om dit jaar de activiteiten voor onze jeugd op Koningsdag niet meer te organiseren. Vorig jaar is aan mij de vraag gesteld voor ondersteuning van de activiteit en daarop heb ik positief gereageerd. Daarom heb ik in februari de KVW gevraagd welke ondersteuning geleverd moet worden en was er vanuit gegaan dat de organisatie door de KVW zou worden opgepakt.
Als wijkraad staan we nu voor het voldongen feit dat er op Koningsdag niets in De Blaak georganiseerd wordt. Of zijn er ouders die nu opstaan en de schouders er onder willen zetten om met ons toch iets te organiseren. Meld u dan per e-mail aan, op secretariaat@wijkraaddeblaak.nl Mogelijk kunnen we dan met elkaar nog iets bereiken. Het bestuur van de wijkraad kan dit niet alleen. Dit betekent een belangrijke aderlating voor onze jongste bewoners.
Helaas heeft de groep bewoners van 30 tot 50 jaar nog geen verbinding met ons gemaakt om de “Netwerkborrel” nieuw leven in te blazen. Door het missen van extra steun zijn de twee dames die het initiatief hadden genomen niet in staat het verder te organiseren. Reden voor het wijkbestuur om de financiële ondersteuning voor deze activiteit uit de begroting te schrappen. U begrijpt dat er een grote stap wordt gemaakt om te bezuinigen, maar ook de vergoedingen voor het bestuur zijn verlaagd. Het klinkt allemaal negatief wat u leest maar er zijn ook positieve zaken.
Zo heeft u bij dit Wijkblad een nieuwe zorg- en welzijnskaart ontvangen die hierdoor op alle adressen in de wijk terecht is gekomen. Deze kaart is een initiatief van de wijkraad in samenwerking met de gemeente en ondersteund met adviezen vanuit diverse instanties. Alle personen die zich daarvoor belangeloos hebben ingezet worden bij deze door mij bedankt.
Voor u die een BUURTFEEST wilt organiseren is er nog steeds de mogelijkheid voor een beperkte bijdrage die u kunt aanvragen. Als u wilt weten hoe u dat moet doen ga dan naar www.wijkraaddeblaak.nl. Laten we met elkaar werken aan een samenleving waarbij met meer persoonlijke inzet ook meer bereikt kan worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de Buurt-Whatsapp, waardoor met elkaar de veiligheid wordt gewaarborgd. Maar denk ook aan de werkgroep Duurzame energie die voor en met u werkt aan een duurzamer klimaat door met elkaar energie te besparen. U kunt daar meer over te weten komen op 13 april tijdens het Energiecafé dat wordt gehouden in de Basisschool de Borne. Komt allen.
Ik wens u een mooi voorjaar toe, fijne Paasdagen en hoop dat u blijft genieten van onze mooie wijk.


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (feb 2016)

We zijn als wijkraad het jaar 2016 met een lach begonnen. We hebben genoten van 15 groepen Driekoningen optredens op 6 januari, onder leiding van Hanny de Kort. Een geweldige happening waar zeker 80 ouders, opa’s en oma’s ook van hebben genoten. Elders in dit blad kunt u er meer over lezen en ook de foto’s zijn te bezichtigen via de site www.wijkraaddeblaak.nl
Een mooie start van 2016, helaas wel met schade door vuurwerk (jammer).
Mogelijk bent u ook bij de nieuwjaarsreceptie geweest op zondag 17 januari. De wijkraad heeft bewust gekozen om dit wat later in de maand te doen, nadat de meeste recepties zijn geweest.
Als bestuur zijn we ons aan het voorbereiden voor de bewonersvergadering die op woensdag 24 februari zal plaats vinden. We gaan u dan in ieder geval informeren over het Stadsbos 013 en over alle zaken uw wijk aangaande. De agenda treft u elders in dit blad aan.
Een wijkraad heeft een bestuur waarvan de leden maximaal 2 maal 3 jaar mogen besturen, daarna dienen ze volgens de statuten af te treden. Daarom is de wijkraad constant op zoek naar nieuwe bestuursleden en dan zien we dat onze bewoners in de leeftijd tussen 20 en 50 jaar steeds ontbreken in het bestuur, ook de dames missen we in het bestuur. Reden waarom ik een dringend beroep doe op deze groep bewoners om zich aan te melden voor een vrijblijvend gesprek met één van onze bestuursleden. Neem contact op met uw voorzitter onder telefoonnummer 013-5901101, of stuur een mail aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl en dan zullen we een afspraak maken.
Uw voorzitter mag na deze bewonersvergadering nog 1 jaar zijn functie vervullen en doet dat dan ook met plezier, daarna is er plaats voor een nieuwe voorzitter. Denkt u “dat trekt mij wel” stap dan in februari in het bestuur om een jaar lang in te werken.
Het bestuur wil de activiteiten van de wijkraad meer en beter uitdragen, zowel d.m.v. de nieuwsbrief, de website maar ook in de weekbladen, daarvoor is ondersteuning nodig van een persoon die dat graag doet of het nu reeds beroepsmatig uitvoert. Door goed samen te werken willen we de tijd die van het bestuur gevraagd wordt zoveel mogelijk beperken en door mee te doen helpt u ons.

De wijkraad is met haar adviseurs en ambassadeurs, maar ook met de gemeente en de ondersteunende diensten voor de zorg tot afspraken gekomen om onze bewoners nader te informeren over de WMO. De eerste stap is een bijeenkomst voor alle bewoners die nadenken over hun toekomst als het gaat over de zorg aan huis en eventuele aanpassingen aan de woning. Elders in dit blad leest u er meer over.

Ditmaal een wat korter woord van uw voorzitter omdat ook de agenda van de bewonersvergadering, elders in dit blad, uw aandacht vraagt.
Een groet en graag ontmoet ik u op WOENSDAG 24 FEBRUARI, AANVANG 19.30 UUR OP DE BEWONERSVERGADERING IN DE HOFSTEDE.


 

Workshop Rode Kruis 18 januari 2016
Deze workshop is door de wijkraad in samenwerking met het Rode Kruis georganiseerd. Het thema was “Risico’s in en om het huis”.
Voor een verslag zie de onderstaande link.

Workshop-Rode-Kruis-18012016

Voor een foto-impressie zie de onderstaande link.

Workshop Rode Kruis


 

Nieuwjaarsreceptie 17 januari 2016

De nieuwjaarsreceptie is dit jaar wat later gehouden, omdat veel bezoekers de eerste weken van januari een druk bezette agenda hebben. Er zijn weer heel veel beste wensen uitgewisseld en er is flink aan de sociale contacten gewerkt. Zie onderstaande link voor een foto-impressie.

Nieuwjaarsreceptie 2016


 

Driekoningen zingen 2016 in de wijk weer erg geslaagd

Alle koningen kwamen rond 5 uur binnen om zich in te schrijven, maar daarna gingen ze meteen buiten bij de Blaak-kerststal op de foto. Onze vaste fotograaf René zette alle koningen weer mooi op de foto.
De koningen moesten evenals alle ouders, grootouders en al het andere publiek nog even wachten voordat we echt begonnen, want ….. er kwamen weer veel koningen dit jaar. Rond kwart over 5 waren de meesten binnen.
De kinderen zaten gezellig bij elkaar op de grond en ook de volwassenen vonden een goed plaatsje op stoelen of bleven staan om alles goed te kunnen zien. Om de beurt werden de groepjes koningen aangekondigd door Hanny de Kort. Wat is het toch knap dat alle koningen dan door de microfoon voor al die kinderen en grote mensen durven te zingen, want het is toch best spannend om op te treden voor zoveel mensen.
We hebben bekende, minder bekende én zelfs een zelfgemaakte kerst-rap gehoord.
Er waren hele mooie verklede koningen met sterren (die jammer genoeg niet aangestoken mochten worden), koningen met lampionnen en zelfgemaakte lampjes en zelfs een koning uit België. Er waren ook kinderen die verkleed waren als dier!
De vier ”bekende” juryleden: Juffrouw Eveline, meneer Robin, Thijs ( KVW) en Sabine (wijkbewoonster) waren erg onder de indruk. Zij spraken lovende woorden.
En het publiek bleef maar applaudisseren.
Terwijl de juryleden aan het beraadslagen waren, kreeg iedereen een glaasje ranja en een eierkoek. In die koek kon een boon zitten….. en wie de boon in de koek had, kreeg een prijsje. De spanning straalde soms van de gezichtjes af, terwijl ze heel voorzichtig hapten.
De koningen hadden het de jury wel heel moeilijk gemaakt. Ze bleven heel lang weg…. We gingen ze roepen… we hebben zelfs heeeel langzaam tot 20 geteld en weer terug naar 0. Pffffffffff.
En….. toen werden toch eindelijk de 3 winnaars bekend gemaakt. Proficiat!!!!!!
1e prijs: Fijke, Janne en Suus
2e prijs: Pim en Lotje
3e prijs: Stach en Raf
Maar natuurlijk kregen alle koningen nog een snoepzak, want iedereen had zo goed gezongen.

Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij de voorbereiding en het klaarzetten van de ruimte in de Hofstede en de fotograaf René.
En natuurlijk een woord van dank aan onze sponsoren: Wijkraad de Blaak, Jumbo, Cafetaria Snitz,
Bloem en Meer en de Hofstede.

Nieuwsgierig en benieuwd geworden? Kijk voor de sfeerfoto’s op de site van de wijkraad of het wijkblad.
Tot volgend jaar!!
Hanny de Kort

Zie onderstaande link voor een foto-impressie

Driekoningen zingen 2016

Driekoningen_IMG_9274[1]

Driekoningen_IMG_9315[1]

Driekoningen_IMG_9374[2]


 

Kerststal 2015

DIGITAL CAMERA


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (nov 2015)

Het voelt wat onwezenlijk als ik nadenk op het moment dat ik dit op papier zet, enkele dagen na de aanslagen in Parijs. Onwezenlijk omdat we ons hier in De Blaak, maar ook in Tilburg zo vrij en onbevangen kunnen bewegen. Ik hoop dan ook dat we dit kunnen blijven doen, maar we vragen als Wijkraad om uw medewerking door uw wijk zo veilig mogelijk te houden.
We doen dat door gebruik te maken van het Buurt-Whatsapp actief. Een initiatief dat al landelijk aandacht heeft gekregen in de pers.
Het is een burgerinitiatief en dient als een moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een Buurt-Whatsapp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie. Daarvoor is De Blaak onderverdeeld in 4 groepen. In een Buurt-Whatsapp-groep zitten maximaal 100 buurtbewoners. Het totaal aantal WhatsApp deelnemers in onze wijk bedraagt nu 304.
Er zijn strenge regels, je mag niet zomaar alles app’en. Alleen informatie over verdachte situaties en het werkt alleen volgens de S.A.A.R.-methode: (S)ignaleren, (A)larmeren, (A)ppen en (R)egistreren.
Maar er is ook een Facebook groep “ Buurtpreventie Tilburg de Blaak “ actief, dit is de tegenhanger van de WhatsApp. Op deze pagina vindt u allerlei actuele zaken die te maken hebben met de veiligheid in onze wijk. In deze Facebook groep vindt u ook tips over o.a. “hoe beveilig ik mijn woning” en diverse andere belangrijke zaken die zich afspelen in onze wijk. Uiteraard kunt u tevens informatie over dit onderwerp vinden op deze website onder Veiligheid.
Er zijn enkele wijkbewoners die klagen over de snelheid waarmee op de wegen in onze wijk gereden wordt; de maximale snelheid is 30 km per uur in de gehele wijk en op de woonerven stapvoets.
Veel wijkbewoners houden zich niet aan deze snelheid is geconstateerd, hoewel deze bewoners zeggen dat niet-bewoners te hard rijden. Als u zich aan de snelheid houdt zal het in totaliteit beter worden. Zo nodig zal de politie metingen verrichten.

Ons gemeentebestuur heeft besloten om de werkeloze huishoudelijke hulpen te ondersteunen.
De gemeente Tilburg heeft subsidie van het Rijk ontvangen, de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage, om werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te behouden én om extra banen te creëren voor mensen met een uitkering.
Tilburg is op 1 mei 2015 met de pilot gestart, waarmee iedere Tilburger voor 10 Euro per uur huishoudelijke hulp kan inkopen (maximaal drie uur per week). Met de pilot wil de gemeente 400 extra banen creëren. De hulp kan worden ingehuurd bij thuiszorgorganisaties Nuevo, ActiefZorg, Tzorg en TSN.
Voor meer informatie ga naar www.huishoudchequetilburg.nl.

Ook de commissie Zorg en WMO zit niet stil en is in overleg met de gemeente en de contactcirkels aan het werk om een lezing te houden over “Langer thuis wonen met de juiste zorg”, een bijeenkomst die staat gepland op donderdag 3 maart 2016, aanvang 19.30 uur in het Sportcafé.
Maar deze commissie wil meer doen en zal in de loop van het jaar nog twee bijeenkomsten over zorg en welzijn organiseren.

Voor de bewoners van 50 jaar en ouder is er de mogelijkheid om op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het sportcafé middels de Vriendschapsbank contacten te maken. De activiteiten die georganiseerd worden zijn o.a. het samen bezoeken van concerten, naar de film of naar een museum. Maar ook samen wandelen, fietsen, kaarten en dergelijke.

Als Wijkraad worden we ook betrokken bij het stimuleren van beweging voor een ieder en voor ouderen in het bijzonder. In het Wijkblad staan alle sporten die beoefend kunnen worden in onze sporthal georganiseerd door Sportvereniging De Blaak, maar u kunt ook gaan tennissen en daar is zeker plaats voor u. Alle informatie staat op het laatste blad van dit Wijkblad.

Er worden vragen aan de Wijkraad gesteld over het onderhoud van de bomen langs het
Dongepad (het fietspad). De bomen zijn in de jaren gegroeid en hebben een dusdanige omvang gekregen dat de tuinen te weinig zonlicht krijgen en daardoor nat blijven. Na overleg met de gemeente is ons medegedeeld dat de gemeente een beheersplan heeft voor alle 90.000 straat-, park- en laanbomen in Tilburg. Het beheer van deze bomen is primair gericht op veiligheid en de ontwikkeling van een kwalitatief goed bomenbestand. Gemiddeld worden de bomen iedere 3 jaar geïnspecteerd, daaruit volgt het snoeiprogramma. Heeft u als bewoner last van de bomen dan dient u dat zelf te melden aan de gemeente middels het telefoonnummer 14013.

Verder vraag ik uw aandacht voor de diverse activiteiten in onze mooie wijk.
Op 12 december 2015 wordt de Kerststal bij de Hofstede opgezet en ingericht, zodat er op 6 januari 2016 weer foto’s genomen kunnen worden van alle kinderen (maar ook ouderen) die op Driekoningen komen zingen. Als ouderen uit onze wijk bent ook u van 17.00 tot 18.00 uur uitgenodigd en de Wijkraad zal u een drankje aanbieden.
Op zondag 17 januari 2016 is er van 14.00 tot 17.00 uur de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de Hofstede en we hopen u allen te ontmoeten en met elkaar te proosten op een geweldig 2016.
Vergeet niet de bewonersvergadering op 24 februari 2016 vanaf 19.30 uur in uw agenda te noteren.

Bedankt voor uw aandacht en geniet van het leven.
Ruud Zuer, voorzitter Stichting Wijkraad De Blaak.


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (aug 2015)

De meeste lezers zijn al weer normaal aan het werk en alle scholen draaien weer volop. Oftewel de vakantie zit er op, ook uw voorzitter is met vakantie geweest en heeft daardoor in het vorige wijkblad niets van zich laten horen, mijn excuses daarvoor. Maar we hebben wel optimaal genoten van onze vakantie en hopelijk u ook.

Ook heb ik genoten van het Kinder Vakantie Werk in onze wijk, enkele dagdelen ben ik aanwezig geweest bij deze geweldige happening en heb gezien hoe 825 kinderen een week geweldig hebben genoten van een feest met als thema de Snoepfabriek. Het decor dat voor deze week was ontworpen inclusief de tent en alles daaromheen is in 1 week gerealiseerd. Een ongelooflijke prestatie en hopelijk kunt u het decor nog eens terug zien in de Spoorzone bij een festijn. Het is hartverwarmend om te zien hoe de leiding en begeleiders met alle kinderen zijn omgegaan en dat allemaal op ons feestterrein bij het winkelcentrum. Het feestterrein waar nog steeds onderhoud voor nodig is, de gemeente heeft wel 1 afvoerput herplaatst maar het terrein is na één regenbui direct op vele delen een modderpoel. Alstublieft Gemeente doe iets aan dit terrein zodat het in 2016 een geschikt terrein is. Maar we hebben als Wijkraad ook nu weer een begeleider kunnen feliciteren en wel Bouke van Cleef met zijn 25 jarig jubileum bij het KVW en daarvoor hebben we hem een bierpul met inscriptie mogen overhandigen. Dit is al de derde begeleider die 25 jaar voor het KVW actief is.

De Wijkraad werkt voor ons Koningsfeest in de wijk ook samen met het KVW en daar gaat een klein probleem ontstaan. Het KVW kan op de dag 27 april niet voldoende vrijwilligers leveren en doet daarom een beroep op de Wijkraad om handen aan te leveren. Graag wil ik dit verzoek doorgeven aan u als bewoner van onze mooie wijk De Blaak om u aan te melden voor hulp op woensdag 27 april 2016. Geef u op d.m.v. de mail aan secretariaat@wijkraaddeblaak.nl en wij zullen u dan uitnodigen voor de activiteit.

Nu het schoolseizoen weer is begonnen worden we geconfronteerd met auto’s die fout geparkeerd worden bij het brengen en ophalen van de kinderen. Als Wijkraad willen we onze wijk veilig houden voor eenieder, dus ook voor uw en onze kinderen, vaders, moeders en ouderen. Daarom het verzoek om niet met de auto te gaan, want dan loopt u het risico dat u een bekeuring oploopt als u even fout parkeert, maar om te gaan lopen of op de fiets te gaan. Veel gezonder, veiliger en leerzaam voor de kinderen.

Als Wijkraad worden we geregeld ingezet om klachten en meldingen te doen aan de Gemeente.

Helaas is dit geen taak van de Wijkraad, uiteraard willen wij graag op de hoogte gehouden worden van uw klacht op secretariaat@wijkraaddeblaak.nl maar uw melding dient u te doen met de App BuitenBeter of via  de website van de gemeente www.tilburg.nl . Eenmaal op de site ziet u vier blokjes. Het groene blokje betreft “Ik wil iets melden”. Als u daarop klikt ziet u een vakje “MELDING MAKEN” verschijnen. Nadat u daarop geklikt hebt krijgt u de keuze om het formulier Centraal Meldpunt met of zonder DigiD te openen. Na openen verschijnt het formulier waarop u uw melding met toelichting kunt maken. Ook kunt u op deze website lezen hoe u de App BuitenBeter kunt installeren op uw smartphone.

Waarom willen wij het dan toch weten als we er niets mee doen is uw vraag.

Wel, we hebben tweemaal per jaar overleg met de Gemeente en de Politie en dan kunnen we klachten die geregeld voorkomen in behandeling nemen en met deze partijen afstemmen of er ook actie is ondernomen.

De werkgroep Duurzame Energie zit ook niet stil en is aan de voorbereiding bezig voor een energie café waarin allerlei onderwerpen de revue zullen passeren die voor alle bewoners interessant zijn.

Ongetwijfeld zult u door de werkgroep nader geïnformeerd worden, maar ga ook eens naar hun website www.energiedeblaak.nl , u staat versteld wat daar allemaal aan informatie te halen is.

Het sportcafé is ook weer in gebruik en de sporters maken er ook gebruik van. De uitbaatster mevrouw Carla Arnolds wil ook u graag ontvangen voor alle vormen van activiteiten die u wilt doen met familie, vrienden of kennissen.

De Gemeente is nog van plan om het gebouw aan te pakken zodat het energie vriendelijker en geluid werend kan worden, maar wanneer dit gaat geschieden is nog even afwachten.

Het bestuur van de Wijkraad heeft de conditie van de bestrating van alle straten in onze wijk beoordeeld en zal de Gemeente informeren over de bevindingen.

Helaas is de “Blaak Netwerk Borrel”in september niet doorgegaan, jammer, jammer,jammer.

Maar u kunt daar wat aan doen door de dames die het steeds georganiseerd hebben te steunen.

Ze komen echt een paar handen tekort om dit te organiseren, daarom ondernemers en Zzp’ers treed naar voren en geef u op via secretariaat@wijkraaddeblaak.nl, de dames zullen uw steun met open armen aanvaarden.


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (mei 2015)

We kunnen geregeld genieten van de mooie zonnige dagen in onze wijk, de bomen zijn mooi groen en een groot aantal bomen zijn alweer hun bloesem kwijt. De diverse buien en hevige wind heeft alles al geregeld. Voor de Wijkraad is er nog veel te regelen. Zo is de wijk WhatsApp heel goed van start gegaan en zijn er al 220 ingeschreven personen verdeeld over  3 groepen aangesloten. Nu zal er zeker door een aantal van onze wijkgenoten de wenkbrauwen gefronst worden, met de achterliggende gedachten “wat is een WhatsApp groep en wat doet dat in onze wijk”.

In samenwerking met de Politie en de Gemeente is onze wijk De Blaak de tweede die mee doet aan deze vorm van beveiliging. Maar lees het artikel elders in dit blad om u goed te informeren.

Ga ook eens naar facebook “Buurt-Preventie Tilburg De Blaak” en ervaar wat er zoal gebeurt op dit vlak.

Ook wordt er door de werkgroep duurzame energie stappen gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden om uw energie verbruik te verminderen. Ook daarover elders meer.

Enkele bestuursleden hebben zich op een doordeweekse dag om 8.00 uur geposteerd bij de oversteek op de Baroniebaan om samen met enkele gemeente medewerkers de werking van de verkeerslichten toegelicht te krijgen. We hebben  geconstateerd dat op dit kruispunt een ieder veilig kan oversteken, zowel de auto’s, de fietsers maar ook de voetgangers. Mits men natuurlijk niet door Rood gaat. De oversteek van de voetgangers is qua systeem afwijkend van het overige verkeer, deze lichten hebben alleen Groen en Rood en geen Oranje. Het Oranje wordt dan overgenomen door een knipperend groen licht, dus als het voetgangerslicht groen knippert kunt u gewoon uw rit voortzetten.

We hebben met de Gemeente ook gesproken over de overlast die er ontstaat als de ouders de kinderen gaan ophalen bij de scholen. Overlast omdat de auto’s maar kris, kras worden neergezet met gevaarlijke situaties en problemen voor de voetgangers. Mogelijk dat de directies van de school met de ouders in overleg kunnen treden om dit probleem op te lossen.

Ook hebben we met de Gemeente gesproken over het overhangend groen op de trottoirs waardoor invaliden, maar ook ouders met kinderwagen van de stoep af moeten. Aan alle bewoners het verzoek om op te letten of hun haag of ander groen niet over de stoep hangt, is dat het geval ga dan snoeien.

Eigenlijk wil ik met dit verzoek zien te voorkomen dat de Gemeente moet gaan handhaven, dus doe mee. Net zo “DOE MEE” met het verzoek om de straatnaambordjes, verkeersborden en vijverborden even zelf schoon te maken. Ik heb met ons Anneke het initiatief genomen en we zijn in een zeer korte tijd een aantal mooie en duidelijke borden rijker geworden. Onze wijk heeft veel groen en dat mooie groen zorgt ook voor aanslag op de bordjes. Een kleine moeite met een geweldig resultaat.

Dan zijn een paar bestuursleden ook actief om de wijkbarbecue te organiseren , zie ook elders in het blad. Gelukkig is het Sportcafé ook weer open en kunt u zelfs afspraken maken om met uw vereniging, club of groep gebruik te maken van deze accommodatie. Mevrouw Carla Arnolds is de nieuwe uitbaatster en zij heeft er veel zin in om u van dienst te zijn, profiteer daar van.

Met alle bestuursleden, adviseurs en ambassadeurs van de Wijkraad hebben we de stappen bepaald voor ons Wijkbeleidsplan, dat we in de tweede helft van dit jaar hopen te presenteren.

Uw voorzitter gaat even met vakantie maar de wijkraad draait gewoon door dus u kunt altijd een beroep op de Wijkraad doen, voor evenementen buurtfeesten of andere zaken. Zie daarvoor ook de website www. wijkraaddeblaak.nl

Met een groet van, Ruud Zuer (voorzitter Wijkraad De Blaak)


 

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (februari 2015)

Het eerste jaar van deze voorzitter zit er op. Geen gemakkelijk jaar, dat kunt u terug lezen in het jaarverslag maar ook in de beknopte samenvatting van de jaarlijkse bewonersvergadering.

Een bewonersvergadering  op woensdag 25 februari 2015 die iets beter bezocht is dan in 2014.

Zou de belangen voor de bewoners van De Blaak meer belangstelling krijgen van deze bewoners?

De bijeenkomst over de toekomstige zendmast was ook goed bezocht en daarbij dienen we een compliment te maken voor mevrouw drs. A. Dummer van het Antennebureau die ons met zeer veel kennis en geduld over de problematiek van draadloze en mobiele communicatie heeft geïnformeerd. Dat een ieder daar niet geheel tevreden mee is zal ook wel duidelijk zijn geworden.

Het nieuwe bestuur van uw Wijkraad is van start gegaan en zal u zoveel mogelijk via dit wijkblad maar ook middels nieuwsbrieven en de website informeren over hun werkzaamheden.

Laten we met z’n allen ook werken aan een schone Blaak, door bijvoorbeeld onze straatbordjes, bordjes met de vijvernamen en de verkeersborden eens zelf schoon te maken. Het zal onze wijk een nog plezierigere aanblik geven. Verheugd ben ik dat de eerste aanvraag voor ondersteuning van een buurtfeest alweer binnen is. We stimuleren u graag om een gezellig buurt of straatfeest te organiseren en daarvoor nog een beetje subsidie van de Wijkraad te ontvangen.

Ook al hebben we in 2015 geen groot Blaakfeest, dan nog kunnen er veel feestjes zijn.

Start deze zomer met een goed initiatief en geniet van onze mooie wijk.

Met een groet van, Ruud Zuer (voorzitter Wijkraad De Blaak)


 

Zondagmiddag 11-01-2015 – Nieuwjaarsborrel
(Impressies van enkele bezoekers)

Nieuwjaarsreceptie van de wijkraad in de Hofstede, opkomst totaal 57 personen. Erg weinig en gezien het aantal bewoners van onze wijk is dit nog geen 1 %. Ondanks het gering aantal bezoekers was de sfeer bijzonder goed en de drankjes (p.p. 3 barmunten bij binnenkomst), evenals de diverse aangeboden borrelhapjes waren heerlijk.

Het is een jaarlijks terugkerende, door de wijkraad op de 2e zondag in januari, georganiseerde bijeenkomst. Het is jammer dat zo weinig Blaakbewoners interesse tonen om elkaar op deze ongedwongen manier beter te leen kennen.

Hopelijk tot ziens volgend jaar !
Mieke Zoontjens

Nieuwjaarsreceptie in de Blaakboerderij. Ik kom er al jaren en het is er altijd gezellig. Dit jaar ook leuk, maar weinig opkomst. Erg jammer, want je kunt met elkaar praten en weer nieuwe mensen ontmoeten. Dus mensen kom de volgende keer ook !

Groetjes, Harrie van Der Elzen
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Naschrift.
De wijkraad organiseert de nieuwjaarsbijeenkomsten o.m. in het kader van het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk en wil dit graag elk jaar voortzetten. Volgend jaar heeft u misschien wel zin om de receptie te bezoeken, maar schroomt u omdat u toch niemand kent. Spreek dan b.v. af met uw buren en/of leeftijdsgenoten uit de Blaak en kom samen met hen naar de receptie. In veel gevallen zijn er personen die u wel kent en raakt u, onder het genot van een drankje en een hapje, met hen aan de praat. Een leuke manier om met anderen in contact te komen.

Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (januari 2015)

Het jaar 2015 is van start gegaan met beangstigende en verontrustende gebeurtenissen elders in de wereld. Maar laat ik mij beperken tot onze mooie (en gelukkig rustige) Tilburgse wijk. Terugkijkend op de jaarwisseling heb ik de indruk, dat die redelijk rustig is verlopen.  Uiteraard was er veel mooi vuurwerk waar velen van hebben genoten. En in de daaraan voorafgaande periode zijn de zware (overlast veroorzakende) donderslagen etc. gelukkig beperkt gebleven. Ik hoop dan maar, dat mijn oproep in het vorige wijkblad door onze jongeren niet alleen is gelezen maar ook ter harte is genomen. Wat hiervan zij, een woord van waardering aan het adres van de jeugd in onze wijk is op zijn plaats!

We hebben kunnen genieten van onze mooie kerststal bij de Hofstede, die voor kerstmis was opgebouwd en dit jaar volledig is vernieuwd dank zij de inzet van vrijwilligers (enkele leden van Club 92)  in onze wijk. Dank aan alle betrokkenen! Ook onze eerste activiteit in 2015, namelijk het Drie Koningen zingen (een sfeervol feestje voor de kinderen, maar ook voor de -groot- ouders en andere bewoners van De Blaak) was een enorm succes. U leest daar meer over elders in het blad.  Ook hier geldt een Chapeau aan de vrijwilligers. Gezegd moet worden, dat de nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari 2015 in de Hofstede in mijn ogen helaas door te weinig Blaakbewoners is bezocht. Bij de evaluatie van dit evenement, dat zich ook goed leent om bestaande contacten te versterken en te “netwerken”, zal de Wijkraad zich nader beraden over de oorzaak van de beperkte opkomst.

Bij alle voorgaande en andere activiteiten draait het om vrijwilligers. Er zijn veel zaken, die de aandacht vragen in onze wijk. Als u zich beroepen voelt daar (of in bestuurlijke zin of anderszins) ook een steentje aan bij te dragen schroom dan niet en geef u op aan de voorzitter ruud@wijkraaddeblaak.nl.

Natuurlijk wil de Wijkraad bij alle zaken die in de wijk spelen verzekerd zijn van de steun van de achterban. Een goede communicatie met de bewoners is daarvoor essentieel. Die communicatie verder gestalte geven is een aandachtspunt voor 2015.

In deze bijdrage sta ik ook stil bij enkele actuele zaken. Tussen de gemeente enerzijds en de Wijkraad tezamen met het Comité Behoud Waardevol Blaakgebied anderzijds, lopen opvattingen uiteen over de door de gemeente beoogde verharding/bestrating van het Reuselpad. Het Comité en de Wijkraad beschouwen die bestrating (op verzoek van de eigenaar van het paardenpension) als een  aantasting van dit al tientallen jaren bestaande bospad, waardoor het karakter van het pad en het naastgelegen bos worden aangetast. Op het moment dat ik dit schrijf heeft de gemeente (op basis van de twee vigerende bestemmingsplannen) aan zichzelf een “omgevingsvergunning” verleend. Of de Wijkraad als belanghebbende  een bezwaarschriftenprocedure tegen de gemeente start staat nog ter discussie en zal in onze eerstvolgende vergaderingen besproken worden.

Maar ook de sluiting per 1 januari 2015 van het sportcafé naast de sporthal in onze wijk baart ons zorgen en vraagt samen met de Sportvereniging De Blaak de nodige aandacht. Immers de huidige leegstand kan op termijn leiden tot een door niemand gewenste verloedering of nog erger. Het zou daarentegen  mooi zijn als deze accommodatie na een gedegen opknapbeurt en een aanpassing van de vergunning in de vorm van een wijkcentrum ook beschikbaar zou zijn voor culturele en sociale activiteiten.  Om dit door de Wijkraad en de Sportvereniging beoogde doel te bereiken is medewerking van de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) een must. Op dit punt zijn gesprekken met de gemeente gaande. Hopelijk kan ik in een volgend magazine melding maken van een positieve ontwikkeling in de door ons beoogde richting!

Ook de Werkgroep Duurzame Energie De Blaak, thans al gevormd tot Energie coöperatie De Blaak, heeft de komende tijd nog veel te doen en wil u als bewoners daar intensiever bij betrekken. De coöperatie gaat de website verder verbeteren zodat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden.  U kunt nu al een offerte aanvragen voor een complete zonnepanelen installatie. Hierbij kunt u ook nog gebruik maken van de teruggave van de BTW. Voor informatie gaat u naar www.energiedeblaak.nl.

Als Wijkraad staan wij voor de taak om u als bewoners van De Blaak periodiek ook mondeling te informeren over het reilen en zeilen binnen de wijk en verantwoording af te leggen over het door de Wijkraad gevoerde beleid. We doen dat traditiegetrouw in de vorm van een bewonersvergadering, die dit jaar wordt gehouden op woensdag 25 februari 2015 in Hofstede De Blaak. De zaal is open vanaf 19.00 uur (de koffie staat dan klaar) en de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Voorafgaande aan de vergadering zal er aandacht besteed worden aan de veiligheid in onze mooie wijk. We kunnen deze veiligheid en het veiligheidsgevoel vergroten door gemeenschappelijk daaraan bij te dragen. In samenwerking met de politie en de gemeente is er in de Reeshof gestart met een “Buurt-Whatsapp”.  Wat dit inhoudt en wat de mogelijkheden zijn voor onze wijk zal door twee inleiders op 25 februari worden uiteen gezet.  Wij hopen (en gaan ervan uit), dat dit voor u een extra reden is om in groten getale de bijeenkomst/vergadering bij te wonen. Wij als Wijkraad zullen u gastvrij ontvangen en u alle inlichtingen verstrekken.

Met een groet van Ruud Zuer.


Uw voorzitter Ruud Zuer van “Stichting Wijkraad De Blaak” aan het woord (december 2014)

Als voorzitter van een club actieve vrijwilligers wil je de gelederen gesloten houden door een goede sfeer en saamhorigheid te creëren. Ik moet u bekennen dat me dat in de maand oktober niet volledig is gelukt. Door een verschil van mening met de Gemeente heeft onze secretaris Joep Koenen gemeend ons te moeten verlaten en dat betreur ik ten zeerste. Positief is dat Guus Vinkesteijn direct als interim secretaris is gaan functioneren. Dus de goede saamhorigheid heeft ook nu weer gewerkt en ik dank Guus voor zijn inzet.

Op 20 november was onze reguliere vergadering met de wijkagent, de omgevingsmanager van de gemeente en voor de eerste maal met onze wijkwethouder Marcelle Hendrickx alsmede het voltallig bestuur van de wijkraad, aangevuld met enkele wijkambassadeurs en het bestuur van de sportvereniging. Een vergadering waarbij 21 agendapunten behandeld zijn, waarvan ik er een paar specifiek wil noemen.

Door de wijkagent Bas Strik is aangegeven dat het aantal inbraken in woningen en auto’s gelukkig laag is. Maar aandacht voor verdachte situaties blijft noodzakelijk, zeker nu we de donkere periode zijn ingegaan. Afgelopen periode heeft er een evaluatie plaats gevonden van de snelheidsmetingen middels de displays op de Weteringlaan. Er is nagenoeg geen verschil in meting of de display aan of uit staat. Er wordt gemiddeld 37/38 km/uur gereden, binnen het gebied van 30 km/uur. Het aantal excessen van 70 km/uur of meer valt gelukkig erg mee. Er wordt gekeken om de displays te verplaatsen naar de Beeklaan.

Met het bestuur van Sportvereniging De Blaak is uitgebreid gesproken over het achterstallig onderhoud van de sporthal, mevrouw Hendrickx zal dit meenemen naar haar collega wethouder de heer Hans Kokke. Daarnaast is door de sportvereniging de oproep gedaan het Sportcafé ook in 2015 open te houden. De huidige uitbater stopt op 1 januari 2015 met zijn activiteiten, hierdoor zou het niet meer mogelijk zijn om na het sporten met elkaar nog even gezellig te kunnen napraten. Het sportcafé is niet alleen een rustpunt voor de sporters maar vervult daarnaast een essentiële wijkfunctie, buurtcafé met biljarters, kaarters, darters en opvang van jongeren, etc. De Wijkraad steunt die oproep dan ook van harte. Het zou zo maar kunnen zijn dat u als horeca ondernemer zegt; “dat is voor mij een ideale kans om mijn interesse en kunnen te tonen door het sportcafé te gaan runnen”. Schroom dan niet en neem contact op met mij als voorzitter van de Wijkraad. De afspraak is gemaakt, dat de gemeente op korte termijn het initiatief neemt om een denktank te vormen met de belanghebbenden, met als taak het zoeken naar een oplossing voor behoud van het sportcafé. Al met al hebben wij een goede en nuttige vergadering gehad met een zeer positieve inbreng van onze wijkwethouder Marcelle Hendrickx, die ik daarvoor erkentelijk ben.

In dit laatste wijkblad van het jaar 2014 wil ik graag aandacht besteden aan de overlast van het vuurwerk eind 2013. We zijn door de overlast en de grote schades die dat met zich heeft meegebracht in de top gekomen bij de Gemeente Tilburg. Ik richt mij daarom graag tot de ouders van onze jeugd met het verzoek er op toe te zien dat hun kroost geen onverantwoorde dingen doen. Vorig jaar zijn de vuilnisbakken en verlichting maar ook ramen van huizen het doelwit geweest.
Een oproep ook rechtstreeks aan de jongeren in onze mooie wijk: alstublieft help ons om De Blaak heel te houden zodat wij niet meer voorkomen op de lijst met schade door vuurwerk. Ik dank jullie daar bij voorbaat hartelijk voor en wens jullie allemaal een geweldige jaarwisseling periode.
Ik hoop velen uit De Blaak te ontmoeten bij Het Driekoningen zingen op dinsdag 6 januari 2015 (aanvang om 17.30) uur en bij onze Nieuwjaarsreceptie (op zondag 11 januari van 14.00 tot 17.00 uur).

Een mooie start van 2015.


Kerststal 2014
DIGITAL CAMERA