Bewonersvergadering

JAARLIJKSE BEWONERSVERGADERING 2017
STICHTING WIJKRAAD DE BLAAK

De jaarlijkse bewonersvergadering van Stichting Wijkraad De Blaak (bestemd voor alle belangstellende bewoners van de wijk) vond dit jaar op woensdag 15 februari 2017 in Hofstede De Blaak plaats.

Voorafgaande aan de vergadering werden presentaties gegeven over de onderwerpen “Viering Koningsdag 2017 in De Blaak” door de voorzitter van de werkgroep Nino Wouters en “de WaakSamen app” door Leon Timmermans van VCS Observation in samenwerking met de gemeente Tilburg.

De agenda voor de vergadering (na de presentatie) luidde als volgt:

  1. Mededelingen en ingekomen stukken
  2. Vaststelling samenvatting van de bewonersvergadering van 24 februari 2016
  3. Algemeen jaarverslag 2016
  4. Financieel jaarverslag 2016
  5. Verslag van de kascontrolecommissie
  6. Begroting 2017
  7. Activiteiten vanuit de werkgroep “Duurzame Energie”
  8. Activiteiten ten aanzien van zorg en welzijn
  9. Veiligheid in onze wijk
  10. Samenstelling van het bestuur en (her)verkiezing (zittende) leden:

a. Helaas heeft Otto Sterk te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn;

b. De heren Peter van den Bemt (penningmeester), Peter van der Bijl (secretaris), Ad Schraven en Frans Kuijpers (beiden lid), zijn statutair herkiesbaar in hun huidige functie;

c. Onze voorzitter Ruud Zuer dient statutair af te treden;

Het Algemeen Bestuur stelt voor om Frans van Dommelen (huidige vice voorzitter) te benoemen tot voorzitter van de wijkraad;

d. Om de “lasten” in het bestuur te delen en ook om voor de toekomst een zekere continuïteit te waarborgen dient het bestuur te worden uitgebreid. De statuten kennen wel een minimum (5) maar niet een maximum aantal bestuursleden.

We zoeken enkele enthousiaste wijkbewoonsters of wijkbewoners die ons komen ondersteunen in de activiteiten van de Wijkraad. Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kan zich tot 1 dag voor de vergadering melden bij de voorzitter (Ruud Zuer, tel. 5901101) of via het e-mailadres secretariaat@wijkraaddeblaak.nl

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES